پاسخ عباسی به سوال دانشجو در مورد چرا بایدبه فلسطین کمک کنیم؟
پاسخ عباسی به سوال دانشجو در مورد چرا بایدبه فلسطین کمک کنیم؟

پاسخ بسیار زیبای دکتر عباسی به سوالی که یک دانشجو از ایشان پرسید؛ که ما خودمان بدبخت و بیچاره داریم؛ چرا باید به لبنان و فلسطین کمک کنیم ؟ {mp3}drabbasi-felestin|600||{/mp3}

پاسخ بسیار زیبای دکتر عباسی به سوالی که یک دانشجو از ایشان پرسید؛ که ما خودمان بدبخت و بیچاره داریم؛ چرا باید به لبنان و فلسطین کمک کنیم ؟

{mp3}drabbasi-felestin|600||{/mp3}