مدارا با مردم از زبان مرحوم مجتهدی

پای درس استاد اخلاق مرحوم مجتهدی با موضوع مدارا با مردم {mp4}مدارا با مردم-مرحوم مجتهدی|۵۸۰|۴۵۰|۱{/mp4      

پای درس استاد اخلاق مرحوم مجتهدی با موضوع مدارا با مردم

{mp4}مدارا با مردم-مرحوم مجتهدی|۵۸۰|۴۵۰|۱{/mp4