نقاشی زیبا از پل خشتی لنگرود

متاسفانه نام نقاش این اثر زیبا معلوم نیست .  

متاسفانه نام نقاش این اثر زیبا معلوم نیست .

 

23