تصویری زیبا از حیاط شهرداری لنگرود به سمت خیابان

تصویر فوق از دفتر ریاست شورای اسلامی شهر لنگرود به سمت خیابان گرفته شده است.  

تصویر فوق از دفتر ریاست شورای اسلامی شهر لنگرود به سمت خیابان گرفته شده است.

 

1 (01)