سرود های انقلابی

       بهاران خجسته باد  {mp3}baharan-khojaste-bad|580||{/mp3}    صبح پیروزی  {mp3}sobhe_piroozi|580||{/mp3}    برخیزید {mp3}barkhizid|580||{/mp3}    بوی گل سوسن و یاسمن آید  {mp3}BooyeGole|580||{/mp3}   ایران ایران قدیم   {mp3}iraniranghadim|580||{/mp3}   ایران ایران جدید  {mp3}iraniranjadid|۵۸۰||{/mp3}  

 

 

 

 بهاران خجسته باد
 {mp3}baharan-khojaste-bad|580||{/mp3}

 

 صبح پیروزی

 {mp3}sobhe_piroozi|580||{/mp3}

 

 برخیزید

{mp3}barkhizid|580||{/mp3}

 

 بوی گل سوسن و یاسمن آید

 {mp3}BooyeGole|580||{/mp3}

 

ایران ایران قدیم 

 {mp3}iraniranghadim|580||{/mp3}

 

ایران ایران جدید 

{mp3}iraniranjadid|۵۸۰||{/mp3}