خالکوبی روی بدن های ارازل و اوباش! + عکس

با اجرای هفتمین مرحله طرح مبارزه با اراذل و اوباش و اخلال گران نظم و امنیت جامعه، روز یکشنبه، ۸۸ نفر از اراذل و اوباش مناطق مرکزی و جنوب تهران دستگیر شدند.                    

با اجرای هفتمین مرحله طرح مبارزه با اراذل و اوباش و اخلال گران نظم و امنیت جامعه، روز یکشنبه، ۸۸ نفر از اراذل و اوباش مناطق مرکزی و جنوب تهران دستگیر شدند.