نقض حقوق شهروندی و اصرار بر آن توسط یک اداره دولتی + فیلم