تصویر منتشر نشده از رهبر انقلاب ، هاشمی و شهیدان باهنرو مطهری