تصویر دیده نشده از هاشمی در کنار قذافی ملعون
تصویر دیده نشده از هاشمی در کنار قذافی ملعون