اقدام خطرناک یک فرد برای عکاسی در همایش پیاده روی + عکس

صبح امروز فردی برای عکاسی از جمعیت دست به کار خطرناکی زد که تصویر گویای این عمل فرد است برای نمایش بزرگتر ، روی تصاویر کلیک کنید.

صبح امروز فردی برای عکاسی از جمعیت دست به کار خطرناکی زد که تصویر گویای این عمل فرد است

برای نمایش بزرگتر ، روی تصاویر کلیک کنید.