متهمان فتنه ۸۸ در معارفه ولایتی + عکس
متهمان فتنه ۸۸ در معارفه ولایتی + عکس

تودیع و معارفه رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک              

تودیع و معارفه رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک