مشاور شیرازی اوباما + عکس

مسئول تیم مذاکره محرمانه امریکا با ایران خانم ” والری جارت” یکی از مشاوران اوباما است و در یک سال گذشته چند دور گفت و گوی محرمانه بین ایران و آمریکا در کشورهای مختلف منطقه در جریان بوده است.                        

مسئول تیم مذاکره محرمانه امریکا با ایران خانم ” والری جارت” یکی از مشاوران اوباما است و در یک سال گذشته چند دور گفت و گوی محرمانه بین ایران و آمریکا در کشورهای مختلف منطقه در جریان بوده است.