عکس شهید کاظمی در کنار رهبری در جبهه

عکس شهید کاظمی در کنار رهبری در جبهه              

عکس شهید کاظمی در کنار رهبری در جبهه