عکس شهید کاظمی در کنار رهبری در جبهه
عکس شهید کاظمی در کنار رهبری در جبهه

عکس شهید کاظمی در کنار رهبری در جبهه              

عکس شهید کاظمی در کنار رهبری در جبهه