عکس منتشر نشده از دکتر ظریف و صادق خرازی در عربستان

این عکس در  فروردین ۱۳۷۶ در  مدینه منوره گرفته شده است        

این عکس در  فروردین ۱۳۷۶ در  مدینه منوره گرفته شده است