سانسور صداو سیما از بازگشت روحانی به ایران + تصاویر

بازگشت رئیس جمهور از امریکا به ایران و حاشیه هایی که که در رسانه نمایش داده نشد            

بازگشت رئیس جمهور از امریکا به ایران و حاشیه هایی که که در رسانه نمایش داده نشد