استقبال از ۴شهید گمنام و وداع با شهدا + تصاویر

عکاس : ابوذر بذری            

عکاس : ابوذر بذری