تصاویر سامان رضی در بازیهای آسیایی پارا المپیک کره جنوبی

سامان رضی در ادامه رقابت‌های دومین دوره بازی‌های پاراالمپیک آسیایی دردسته ۹۷ کیلوگرم با ثبت وزنه ۲۰۸ کیلوگرمی مدال نقره ر ا از آن خود کرد.    

سامان رضی در ادامه رقابت‌های دومین دوره بازی‌های پاراالمپیک آسیایی دردسته ۹۷ کیلوگرم با ثبت وزنه ۲۰۸ کیلوگرمی مدال نقره ر ا از آن خود کرد.

 

1 (8) 1 (7) 1 (6) 1 (5) 1 (4) 1 (3) 1 (2) 1 (1)