عیادت خادمان امام رضا(ع) از پدر و مادر شهیدان امامی+تصویر

خادمان حرم امام رضا(ع) پس از استقبال مردم از ایشان و  ذکر کردن کرامات این امام عزیز به منزل شهیدان امامی رفتند و از پیدر و مادر این شهیدان عیادت کردند            

خادمان حرم امام رضا(ع) پس از استقبال مردم از ایشان و  ذکر کردن کرامات این امام عزیز به منزل شهیدان امامی رفتند و از پیدر و مادر این شهیدان عیادت کردند