اولین نمایشگاه گیاهان دارویی در  لنگرود
اولین نمایشگاه گیاهان دارویی در  لنگرود

اولین نمایشگاه گیاهان دارویی در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لنگرود        

اولین نمایشگاه گیاهان دارویی در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لنگرود