آخرین لحظات حیات فرمانده کردستان
آخرین لحظات حیات فرمانده کردستان

این تصویر مربوط به آخرین لحظات حیات سردار شهید ناصر کاظمی، فرمانده سپاه پاسدارن کردستان می‌باشد که برای اولین بار منتشر می‌شود.              

این تصویر مربوط به آخرین لحظات حیات سردار شهید ناصر کاظمی، فرمانده سپاه پاسدارن کردستان می‌باشد که برای اولین بار منتشر می‌شود.