دو دستگاه اتوبوس برای بازدید به مناطق عملیاتی غرب اعزام شد

صبح روز یک شنبه دو دستگاه اتوبوس از خواهران بسیجی لنگرود برای بازدید از مناطق عملیاتی غرب کشور راهی کردستان شدند.                

صبح روز یک شنبه دو دستگاه اتوبوس از خواهران بسیجی لنگرود برای بازدید از مناطق عملیاتی غرب کشور راهی کردستان شدند.