فیلم/ریزش منزل یکی از ساکنین لیلاکوه به دلیل رانش

به دلیل رانش کوه و بارش شدید باران ، در شهرستان شاهد خساراتی بودیم که در فیلم زیر نمونه ای از ان را مشاهده می کنیم.

به گزارش لنگرنیوز ، به دلیل رانش کوه و بارش شدید باران ، در شهرستان شاهد خساراتی بودیم که در فیلم زیر نمونه ای از ان را مشاهده می کنیم.

منزل این شهروند در لیلاکوه قرار دارد.