عبدالرضا قاسمیان لنگرودی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان شد

عبدالرضا قاسمیان لنگرودی به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان انتخاب شد.

به گزارش لنگرنیوز، انتخابات هیئت رئیسه این سازمان در سال سوم هیئت مدیره دوره ششم برگزار  و عبدالرضا قاسمیان لنگرودی  به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان انتخاب شد.

نود و سومین جلسه هیئت مدیره با حضور تمامی اعضا هیئت مدیره سازمان و با دستورکار انتخاب اعضا هیئت رئیسه تشکیل شد.

در این انتخابات عبدالرضا قاسمیان لنگرودی به عنوان ( رئیس سازمان)، ایرج پورنصیری (نایب رئیس اول )، سینا مقدادی (نایب رئیس دوم ) ، کیانوش علی پور ( دبیر) و  سید رضا مطلبی ( خزانه دار) انتخاب شدند.