کدام یک کپی کرده اند؟
کدام یک کپی کرده اند؟

در تصویر زیر کدام یک از دیگری کپی برداری کرده است؟    

در تصویر زیر کدام یک از دیگری کپی برداری کرده است؟