کدام یک کپی کرده اند؟

در تصویر زیر کدام یک از دیگری کپی برداری کرده است؟    

در تصویر زیر کدام یک از دیگری کپی برداری کرده است؟