لطفا برای این‌عکس احمدی‌نژاد هم‌حاشیه بسازید!

      جماعتی را می شناسیم که فارغ از نقاط قوت و ضعف رئیس جمهور، در طول این هشت سال فقط و فقط کوشیدند از کوچکترین فرصت ممکن برای به حاشیه بردن احمدی نژاد سوءاستفاده کنند. به گزارش لنگر نیوز از ۵۹۸ ، جماعتی را می شناسیم که فارغ از نقاط قوت و ضعف […]

 

 

 

جماعتی را می شناسیم که فارغ از نقاط قوت و ضعف رئیس جمهور، در طول این هشت سال فقط و فقط کوشیدند از کوچکترین فرصت ممکن برای به حاشیه بردن احمدی نژاد سوءاستفاده کنند.

به گزارش لنگر نیوز از ۵۹۸ ، جماعتی را می شناسیم که فارغ از نقاط قوت و ضعف رئیس جمهور، در طول این هشت سال فقط و فقط کوشیدند از کوچکترین فرصت ممکن برای به حاشیه بردن احمدی نژاد سوءاستفاده کنند.

 

تصویر پایین را که در جریان دیدار خانواده های شهدا با رئیس دولت های نهم و دهم ثبت شده است، با احترام تقدیم می کنیم به تمامی حاشیه سازانی که هشت سال آزگار همپای احمدی نژاد دویدند!

حالا در این ساعت های پایانی می توانند تیتر بزنند:

– «احمدی نژاد» در آغوش یک زن! // – بازوی «احمدی نژاد» در دستان نامحرم! // و…