رئیس جمهور در حرم امام کاظم(ع) و امام جواد(ع)

محمود احمدی نزاد در سفری که به عراق داشتند برای زیارت به حرم امام کاظم(ع) و امام جواد(ع) رفتند                  

محمود احمدی نزاد در سفری که به عراق داشتند برای زیارت به حرم امام کاظم(ع) و امام جواد(ع) رفتند