درختی که نیوتن زیر آن به جاذبه پی برد!

این درختی است که نیوتن زیر آن به جاذبه پی برد!                            

این درختی است که نیوتن زیر آن به جاذبه پی برد!