برف ارتفاعات اطاقور را سفیدپوش کرد

شیرزاد روشن در گفت و گو با خبرنگار لنگرنیوز از سفید پوش شدن ارتفاعات اطاقور خبر داد.

شیرزاد روشن در گفت و گو با خبرنگار لنگرنیوز از سفید پوش شدن ارتفاعات اطاقور خبر داد.

بخشدار اطاقور گفت : با توجه به جو هوایی در روزهایی اخیر در کشور شاهد سفید پوش شدن روستاهای پنو ، هلودشت ، چالدشت و سرلیل بودیم.

وی با بیان اینکه ارتفاع برف حدود ۳۰ سانتی متر بوده است افزود : در حال حاضر تمام محور های ارتباطی باز است و در بقیه روستاها نیز شاهد برکت باران هستیم.