کاهش قیمت سکه و دلار و مسکن
کاهش قیمت سکه و دلار و مسکن

قیمتهای دلار و سکه و خونه در یک اتفاق نادر و عجیب و غریب که هنوز هیچ کسی نفهمیده چرا ؟!!!!؟ سقوط کرد و بازار و مردمش رو دچار سرگیجه کرد. به همین خاطر از یاینده تقاضا میشود .                              

قیمتهای دلار و سکه و خونه در یک اتفاق نادر و عجیب و غریب

که هنوز هیچ کسی نفهمیده چرا ؟!!!!؟ سقوط کرد و بازار و مردمش رو دچار سرگیجه کرد.

به همین خاطر از یاینده تقاضا میشود .