وقتی که ما خیلی راحت طلب هستیم

با ازدحام جمعیت و موجود بودن راه پله کسی زحمت به خود نمی دهد که از پله استفاده کند و حاضر است پشت صف پله برقی چند دقیقه یا بعضی اوقات ساعاتی منتظر بماند              

با ازدحام جمعیت و موجود بودن راه پله کسی زحمت به خود نمی دهد که از پله استفاده کند و حاضر است پشت صف پله برقی چند دقیقه یا بعضی اوقات ساعاتی منتظر بماند