تاکید شهردار چاف و چمخاله بر مدیریت یکپارچه شهری

محمد دانش شکیب اظهار کرد:مدیریت یکپارچه شهری یکـــی از اصلی‌تریـــن موضوعاتی است که در جلســات شـــورای‌عالی استان‌های کشور مطرح می‌شود و اعضای این شوراها دلایلی محکم برای لزوم محقق شـــدن این مسئله بیان می‌‌کنند.

محمد دانش شکیب شهردار چاف و چمخاله لنگرود در گفتگو با خبرنگار لنگرنیوز  اظهار کرد:مدیریت یکپارچه شهری یکـــی از اصلی‌تریـــن موضوعاتی است که در جلســات شـــورای‌عالی استان‌های کشور مطرح می‌شود و اعضای این شوراها دلایلی محکم برای لزوم محقق شـــدن این مسئله بیان می‌‌کنند.

شهردار چاف و چمخاله افزود:مدیریت یکپارچه شهری یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی است که تحقق نیافتن این مسئله باعث می‌شود شهرها متحمل خسارات سنگینی شوند.

شکیب اظهار امیدواری کرد که دولت جدید رویکرد مناسب‌تری نسبت به دولت گذشته برای تحقق مدیریت یکپارچه یا هماهنگ شهری در پیش بگیرد.

وی ادامه داد:هرچقدر مدیریت یکپارچه شهری دیرتر محقق شود، خسارت بیشتری به شهر وارد می‌شود و این در حالی است که به گفته وی با مدیریت یکپارچه شهری از یک سو دولت چابک‌تر شده و هزینه‌‌ اداره شهرها کاسته می‌شود و از سوی دیگر نمایندگان مردم در شوراها پویاتر می‌شوند.

شهردار چاف و چمخاله در پایان رنگ آمیزی و چراغانی بلوار چمخاله به گالشگلام را از برنامه های نزدیک شهرداری چاف و چمخاله عنوان کرد.