مراسم تقدیر و تشکر از حماسه سازان توسط حامیان دکتر روحانی

شب گذشته ساعت ۲۰ مراسم تقدیر و تشکر از حماسه سازان لنگرود از سوی ستاد و حامیان دکتر حسن روحانی در سینما آزادی لنگرود برگزار شد          

شب گذشته ساعت ۲۰ مراسم تقدیر و تشکر از حماسه سازان لنگرود از سوی ستاد و حامیان دکتر حسن روحانی در سینما آزادی لنگرود برگزار شد