زمین فوتبال لنگرود هنوز هم آماده نیست ؟؟؟

زمین فوتبال لنگرود زمین تیم شهرداری لنگرود هنوز هم اماده نیست ، این در حالی است که تیم شهرداری لنگرود در فصل گذشته تمام بازی های خانگی خود را در زمین چابکسر انجام میداد        

زمین فوتبال لنگرود زمین تیم شهرداری لنگرود هنوز هم اماده نیست ، این در حالی است که تیم شهرداری لنگرود در فصل گذشته تمام بازی های خانگی خود را در زمین چابکسر انجام میداد