همه میرند دنبال یار، من میرم دنبال بار

پشت پیکان وانت های لنگرود: همه میرند دنبال یار، من میرم دنبال بار

 

1