انگشت زدن عارف بر روی برگه انتخاباتی با دست چپ
انگشت زدن عارف بر روی برگه انتخاباتی با دست چپ

محمد رضا عارف به همراه همسر خود برای رای دادن پای صندوق رای امدند   برای مشاهده بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

محمد رضا عارف به همراه همسر خود برای رای دادن پای صندوق رای امدند

 

برای مشاهده بزرگتر روی تصویر کلیک کنید