نوه و نتیجه امام در پای صندوق انتخابات

سید حسن خمینی و پسرش امروز برای رای دادن به پای صندوق رای امدند

سید حسن خمینی و پسرش امروز برای رای دادن به پای صندوق رای امدند