حامیان روحانی پای صندوق های رای
حامیان روحانی پای صندوق های رای

هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی در پای صندوق های رای  

هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی در پای صندوق های رای