حضور مردی با پرچم آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری
حضور مردی با پرچم آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری

این تصویر از گزارش تصویری امروز خبرگزاری مهر برداشته شده است.

این تصویر از گزارش تصویری امروز خبرگزاری مهر برداشته شده است.