حضور مردم لنگرود پای صندوق های رای
حضور مردم لنگرود پای صندوق های رای

از اولین ساعات آغاز شروع انتخابات مردم همیشه در صحنه شهرستان لنگرود به پای نزدیک ترین صندوق رای رفتند و امادگی و پشتیبانی از ولایت فقیه را بار دیگر به رخ دشمن کشیدند

از اولین ساعات آغاز شروع انتخابات مردم همیشه در صحنه شهرستان لنگرود به پای نزدیک ترین صندوق رای رفتند و امادگی و پشتیبانی از ولایت فقیه را بار دیگر به رخ دشمن کشیدند