میتینگ تبلیغاتی قالیباف در لنگرود

در اخرین شب تبلیغات ریاست جمهوری در غروب چهارشنبه طرفداران قالیباف در سینما آزادی میتینگی را اجرا کردند

در اخرین شب تبلیغات ریاست جمهوری در غروب چهارشنبه طرفداران قالیباف در سینما آزادی میتینگی را اجرا کردند