روحانی در روز رحلت امام خمینی به اصفهان رفته بود
روحانی در روز رحلت امام خمینی به اصفهان رفته بود

      صبح دیروز در مراسم سالروز رحلت بنیانگذار امام روح الله(ع)اکثر کاندیدا در این مراسم حضور داشتند.در این بین حسن روحانی به اصفحان رفته بودند.        

 

 

 

صبح دیروز در مراسم سالروز رحلت بنیانگذار امام روح الله(ع)اکثر کاندیدا در این مراسم حضور داشتند.در این بین حسن روحانی به اصفحان رفته بودند.