قابل توجه مدیران میراث فرهنگی

      حمام فشکالی که در حال حاضر به عنوان آثار باستانی به شمار می رود رو به تخریب است        

 

 

 

حمام فشکالی که در حال حاضر به عنوان آثار باستانی به شمار می رود رو به تخریب است