ایوان نجف عجب صفایی دارد

              حرم زیبای امیرالمومنین علی (ع) در نجف اشرف              

 

 

 

 

 

 

 

حرم زیبای امیرالمومنین علی (ع) در نجف اشرف