توزیع بسته های بهداشتی به ارزش ده میلیون ریال در بین دانش آموزان

فیض پورمدیرآموزشگاه شبانه روزی حضرت امام(ره)اطاقور گفت :پس ازبازدیدمیرسیدی مدیرکل اموربانوان استانداری گیلان ونعمت زاده ازآموزشگاه شبانه روزی حضرت امام خمینی(ره)بسته های بهداشتی باتوجه به نیازدانش آموزان ازمحل کمک های خیرین تهیه وبرای توزیع دراختیارآموزشگاه قرارگرفت.

به گزارش لنگرنیوز، روابط عمومی آموزش و پرورش اطاقور از توزیع بسته های بهداشتی توسط خیرین بین دانش اموزان آموزشگاه شبانه روزی حضرت امام(ره)اطاقورخبرداد.

به گزارش لنگرنیوز، به دنبال تلاش و پیگیری اعظم سیگارودی مشاوراموربانوان فرمانداری لنگرود و جهانیان مشاوراموربانوان آموزش وپرورش اطاقور، مشاورمدیرکل اموربانوان استانداری گیلان ازآموزشگاه شبانه روزی اطاقوربازدیدنمود.

فیض پور مدیرآموزشگاه شبانه روزی حضرت امام(ره)اطاقور گفت :پس ازبازدیدمیرسیدی مدیرکل اموربانوان استانداری گیلان ونعمت زاده ازآموزشگاه شبانه روزی حضرت امام خمینی(ره)بسته های بهداشتی باتوجه به نیازدانش آموزان ازمحل کمک های خیرین تهیه وبرای توزیع دراختیارآموزشگاه قرارگرفت.

وی پس از توزیع بسته ها ، ارزش ریالی آن رابیش از ده میلیون ریال عنوان کرد و افزود : این لوازم شامل خمیردندان ،صابون حمام،مایع دستشویی ،دستمال کاغذی،بیسکویت وغیره می باشد.

1