وقتی سگی جوگیر می‌شود! / عکس
وقتی سگی جوگیر می‌شود! / عکس

              سگی که با دیدن سگ دیگری که در تلویزیون در حالا بالا و پایین پریدن بود جو گیر میشود و همان کار را تکرار می کند.                  

 

 

 

 

 

 

 

سگی که با دیدن سگ دیگری که در تلویزیون در حالا بالا و پایین پریدن بود جو گیر میشود و همان کار را تکرار می کند.