اقدام احمدی نژاد در وزارت کشور

              اقدام احمدی نژاد در وزارت کشور زمانی که مشایی برای ثبت نام کاندیداتوری ریاست جمهوری آمده بود              

 

 

 

 

 

 

 

اقدام احمدی نژاد در وزارت کشور زمانی که مشایی برای ثبت نام کاندیداتوری ریاست جمهوری آمده بود