سخنرانی تاج لنگرودی در حسینیه جرعه نوشان کوثر تهران

سخنرانی حاج مسعود تاج لنگرودی در حسینیه جرعه نوشان کوثر تهران در دهه اول صفر

 

6