تجمع بازاریان به علت هتک حرمت

به گزارش لنگر نیوز ، دیروز در مسجد جامع شهرستان لنگرود مجمع امور صنفی و اداره صنعت و معدن بعد از نماز و ظهر و عصر تجمع اعتراض آمیزی به علت هتک حرمت به صحابه پیامبر را انجام دادند.    

به گزارش لنگر نیوز ، دیروز در مسجد جامع شهرستان لنگرود مجمع امور صنفی و اداره صنعت و معدن بعد از نماز و ظهر و عصر تجمع اعتراض آمیزی به علت هتک حرمت به صحابه پیامبر را انجام دادند.