عضو شورای شهر در ۱۳ سالگی در جبهه ها

تصویر سمت راست که یک جوان ۱۳ ساله می باشد علی اصغر حجامی عضو فعلی شورای شهر لنگرود است که با یک رزمنده عکس یادگاری گرفته است.

تصویر سمت راست که یک جوان ۱۳ ساله می باشد علی اصغر حجامی عضو فعلی شورای شهر لنگرود است که با یک رزمنده عکس یادگاری گرفته است.

 

3