نمایشگاه عکس، دردانشگاه آزاداسلامی لنگرود برگزار شد

بمناسبت ۱۶آذر، روزدانشجو، باشگاه پژوهشگران جوان و دفترفرهنگ اسلامی واحد لنگرود اقدام به برگزاری نمایشگاه عکس درموضوعات مختلف فرهنگی، هنری، مذهبی، تاریخی و طبیعت زیبای استان گیلان نمود.

به گزارش لنگرنیوز، بمناسبت ۱۶آذر، روزدانشجو، باشگاه پژوهشگران جوان و دفترفرهنگ اسلامی واحد لنگرود اقدام به برگزاری نمایشگاه عکس درموضوعات مختلف فرهنگی، هنری، مذهبی، تاریخی و طبیعت زیبای استان گیلان نمود.

این نمایشگاه ازتاریخ ۹۳/۹/۱۵ بمدت یک هفته درسالن اجتماعات دانشگاه آزاداسلامی واحد لنگرود دائرمی باشد.

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF